”Marco? ”

Walang sere-seremonyang pumasok si Marco.Agad ko siyang sinalubong dahil gusto ko siyang kainin ng buhay!

”What are you doing here?! ” I asked clenching my fist. I have to control my temper. I don want to look like a wild animal in front of the customer who is now looking at us.

”Babe, ” nakangiti pa ang unggoy at may kung anong tinatago pa sa kanyang likuran.

”Marunong kabang magbasa? EXCLUSIVE. Nakita mo ba? ” Tunuro ko pa ang signage na nasa pintuan.

”Diba sabi ko, I don want anyone inside! ”

Napalingon ako kay Mr. Beer. Alam kong magagalit siya at may karapatan siya don.

”Sir, Im sorry, aalis narin naman siya.Hindi lang niya nakita ang sign sa labas, ” gumawa gawa nalang ako ng rason.

I saw Marco smirked facing Mr. Beer. ”Sorry pare, nandito lang naman ako para suyuin itong girlfriend kong nagtatampo. ”

My eyes widen. ”What? do you still have the audacity to say that? ” Tinuro ko ang pintuan, ”Get out! ”Di ko na napigilan ang pagtaas ng boses ko.

”Babe,chill, I have something for you, ” Iniabot niya saakin ang isang bouquet ng bulaklak.

I couldn believe that Marco would bring something that would made me extra mad at him. Not again! Flowers! Really?

My jaw dropped staring at the bouquet. A bunch of daisies, babys breath and aster. These flowers are only a span away from my face. Will he feed them to me?

”Aaaa—-Aaaachhuuuu! ” Hindi ko na napigilan ang mabahing. ”Marco get out! And bring your flowers with you! ”

”Babe- ”

”She said get out, and I want you to get out! ” Pareho kaming natigilan ni Marco at napalingon sa direction ni Mr. Beer. Hes fuming mad at his state.

I know how egoistic Marco is, kaya hindi na ako magtataka sa galit niyang mukha ngayon dahil sa sinabi ni Mr. Beer.

”Babe, please hold this, ” Pagalit na pinahawakan saakin ni Marco ang bulaklak. Shit! mas lalong nangangati na ang ilong ko.

Fuck! nagmadali akong humakbang para habulin si Marco.Hes heading to Mr. Beer!

Marco stopped when he reach Mr. Beers table, ”I don mind paying your bill.Ikaw kaya ang umalis, ” naghahamong wika ni Marco.

”Marco please,Aaaa… aaachu! ” Im grabbing Marcos arms from behind,

”Marco lumabas kana, ayoko ng gulo! Aaaaachu! ” Hinila hila ko pa ang braso ni Marco, pero wa effect, hindi ko man lang siya napahakbang paatras.

An atrocious noice echoed. Im scared to death seeing Mr. Beer had punched the table!

Mr. Beer stood up to face Marco.Seeing his cold rage terrifies me. If these two get heated and get into a fight, theres nothing I can do but scream. My current condition getting so bad. Nagdala pa kasi ng bulaklak ang unggoy!

Speaking of flowers, bitbit ko pa pala ito. Inilapag ko ang bulaklak sa table two at pwersahan ko nanamang hinila si Marco gamit ang dawala kong kamay.

”Sir please, wag po, ayaw ko ng gulo, ” pagsusumamo ko kay Mr. Beer, ” Aaaaa Achu! ” .

The two faced each other. No one uter even a single word. It seems that at any moment someone will punch one of them, at iyon ang iniiwasan ko.

Mr. Beer released a punch and it hit Marcos face. ”Paying my bill? ” Mr. Beer spoke and smirked.

”Marco! ” napalingon ako kay Marco nangayoy napaatras ng tatlong hakbang sa ginawa ni Mr. Beer at napaupo sa sahig. I think that punch hit so bad.

Hindi ko napigilan si Marco sa agad niyang pagtayo at gumanti ng suntok kay Mr. Beer. Tinamaan siya sa kaliwang pisgi.

”Tama na! ” sigaw ko pero hindi parin nagpaawat itong si Mr. Beer sumuntok pang muli.

Marco has a wound on the side of his left eye, its bleeding! He would have retaliated with a blow to Mr. Beer but I blocked and intervened.

”ENOUGH! ” I screamed.

Nasa likuran ko ngayon si Mr. Beer.

Kung hindi pa ako umabot ay malamang tumama na ang suntok ni Marco sa kanya. Malamang sa malamang gaganti din ito.

Ba ang iinit ng mga ulo ng mga lalaking o?

”Marco, get out! Huwag kanang magpapakita saakin. Our relationship has been over for a long time. If you would have listened to me, we would not have reached this point! This is too much. Hanggang dito ba naman mangungulit kapa rin?Tantanan mo na ako! ”

Marco gritted his teeth. Nakita kong kinuha niya ang bulaklak na nakalapag sa table. He threw the flowers at my detection. Parang nag slow motion ang mundo ko ng mga sigundong iyon.

I closed my eyes and waited for the bouquet to hit my face. Uhg! bad luck striked me so hard this time!

I took a deep breath. A moment later, I smell something that sends cold shivers all over my body. Oh, how can a bunch of flowers smells like a masculine scent? Grapy, citrucy. Wait. This scent isn a flower!

I open my eyes and lifted my gaze. I stunned realizing that I was in the arms of Mr. Beer. But how?

”You have a pollen allergy, right Reyna? ”

Tumatama pa ang hininga ni Mr. Beer sa tenga ko habang nagsasalita siya.

”Aaaaachu! ” dumistansya na ako sa kanya. ”Aaaaachu! ” I rub my eyes. I scratch my neck, arms, hands.I feel so itchy! ”Aaaa…. achu! ” my eyes started to become watery.

May sinasabi si Mr. Beer pero hindi ko na maintindihan. Hes acting worried.

”Sir…. Aaa… achu! ” I need help. Im scratching all over. I feel so itchy.

Naalala kong may anti allergy ako sa medicine kit namin sa kusina. I need to take medicine as soon as possible!

I was about to run into our small kitchen inside, but I stopped and felt myself kneeling on the floor. I hold my neck. What the heck! nagsisimula ng mangati ang loob lalamunan ko!

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like