Sa loob ng kulungan….

Abalang naghihintay si Satjaree sa isang medyo may kaliitang visitors room ng kulungang kinalalagyan ng asawa niyang si Saen. Hindi maipagkakailang sa dami ng nangyari noon sa kanilang relasyon bilang mag-asawa ay tila ba hindi pa rin nagbabago ang tingin niya rito.

Matagal na silang kasal ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makuha ang loob ni Saen kahit na ilang taon na ang nakakalipas matapos itong makulong. Di pa rin nawawala ang pagmamahal niya rito.

Siya nga dapat ang nasa kulungan at hindi ang asawa niyang pumigil na painumin ng lason si Tofu na napatay niya dahil sa pagiging decisive niya. She didn even know that it will turn out like this. Kung alam niya lang na hahantong sa ganito ang lahat at makukulong ang pinakamamahal niyang asawang si Saen na kakambal ni Sibmuen ay hindi niya gugustuhing lasunin si Tofu. After all walang nagawang mabuti ang pagkamatay niya at nagkaleche-leche lamang ang buhay nila.

Sino lamang ba ang nakinabang sa ginawa niyang paglason kay Tofu? Edi ang magaling niyang nephew na si Tarn.

Isa pa sa pinoproblema niya ay si Tarn. Pagkatapos nitong magising ay tila lumabas ang sungay nito sa ulo. Nagmamalinis pa ang bwiset na nephew niya halatang pareho lamang silang mga mamamatay-tao.

TRD no longer pursue the death of Kaewchingduang. TRD is a way bigger and more influential in this country. No one could ever think or imagine how they are capable of killing anyone in their own way. Pasalamat nga si Tarn at nabuhay pa siya samantalang kung sila lamang ang papipiliin ay pinatay na sana niya ito bago pa humantong ang lahat sa ganito ang buhay nila.

Tarn maybe innocent looking but his heart is full of hatred and just like them, he wants a greater influence. Kaya nga naging social media influencer siya to seek fame for his advocacies and his art. Thats why he even build his own art studio. Tarn is selfish being, knowing how could he create ruckus out of nowhere and fight TRD. He really just underestimated TRDs power. Pasalamat siya at hindi nakialam ang TRD sa usapin noon kung hindi ay wala na itong buhay dahil na rin sa tulong ng pinakamamahal niyang Uncle Saen ay nagawa pa siya nitong tulungan kahit na gusto na itong ipaligpit ni Kaewchingduang kasama ng TRD.

Ngayong wala na si Kaewchingduang na siyang nangumguna sa ipinadalang nakatoka sa malaking project ng TRD at napatay ito ni Tatarn, shes no longer helping Tatarn on what he will do next.

Kasalanan niya na yun kung hindi siya nakikinig sa kaniya. Malaki ang galit nito sa kaniya at Saen noong una pa lamang. Paano kaya kung malaman ni Nut ang masamang binabalak ng nagmamagaling niyang pamangkin na si Tatarn at ang totoong pag-uugali nito? Mawawala na ng tuluyan ang pinaghirapang kompanya ng pamilya nila.

She will not sacrifice for Tatarns sake. Ang binabalak niya ngayon ay ang humanap ng paraan upang makalabas si Saen. Ang kompanya ng ama niya ay nagkaroon ng malaking problema. Nangangamba siyang pati ang kompanyang pinaghirapan ni Saen at ng ama niya ay mawala ng tuluyan dahil kay Tatarn.

If Tatarn didn have a big role for their company, she really wanted to kill him but TRD will never settle down for good. She will not tolerate any actions na ikakadehado nila.

Nakita niyang papunta na sa gawi niya ang pinakamamahal niyang asawang si Saen. Medyo pumayat ito dahil na rin sa lugar na ito. Nakaramdam siya ng habag sa asawa niya kahit di man lang siya nito kayang mahalin pabalik.

Nang makaupo na si Saen ay agad na umalis ang dalawang guard upang magbantay sa labas ng pribadong kwarto na nagsisilbing silid-tanggapan ngga bisita rito sa kulungan. Maya-maya pa ay mabilis itong nagsalita habang nakatingin kay Satjaree.

”Satjaree ano na naman ang pinunta mo rito ha?! ” Sambit ni Saen habang mahihimigan sa tono ng pananalita nito na hindi ito natutuwa sa presensya ng asawa niya.

”Bakit? Bawal bang bisitahin ko ang asawa ko?! ” Sarkastikong sambit ni Satjaree habang makikitang nasaktan siya sa naging paunang salita ng pinakamamahal niyang asawa.

”Asawa? Noon pa kita gustong hiwalayan at ngayong kahit sa kulungan ako ay hindi mo pa rin ako tinatantanan? Ano bang gusto mo Satjaree?! ” Saad ni Saen habang mahihimigan ang tono ng pagsasalita nito ng bitterness.

”Pinakasalan mo ako kaya magtiis ka sa presensyaa ko Saen. Kahit kailan ay tandaan mong asawa mo pa rin ako. Hinding-hindi mangyayari na magkakahiwalay tayo! ” Sagot ni Satjaree habang nakatingin ng matiim sa asawa niyang si Saen na pilit siyang kinukumbinsi na hiwalayan ito.

”Kasal lang tayo sa Papel Satjaree. Pinagsisisihan kong ikaw ang pinakasalan ko! ” Puno ng inis na sambit ni Saen sa asawa niyang pilit siyang ginagapos sa ngalan ng batas at papel ng kasal nila. Isa ito sa pinagsisisihan niya at iyon ay ang pakasalan si Satjaree na siyang naging mitsa ng sunod-sunod na kamalasan na nangyari sa buhay niya.

”Ikaw lang ang nagsisisi Saen pwes ako hindi. Kinasal tayo sa harap ng diyos Saen. Hindi ko hahayaang sa diborsyo tayo mauuwi! ” Wika ni Satjaree habang nanlilisik ang mata nito. Hindi niya hahayaang mangyari ito.

”Talaga ba? May takot ka pa sa diyos Satjaree. Sa lahat ng nagawa mo ay mukhang hindi ka na natatakot sa maaaring iparusa sayo ng diyos! ” Turan ni Saen habang hindi ito makapaniwala sa pag-iisip ni Satjaree.

”Matagal na kong pinarusahan ng diyos Saen. I don think that will be necessary to think. Ngunit mukhang mapapahamak naman ang nagmamagaling kong pamangkin tsk! ” Sagot naman ni Satjaree habang makikitang hindi ito natutuwa sa asawa niya.

Nanlaki naman ang pares ng mga mata ni Saen. He doesn think any other person that his wife, Satjaree talking about.

Isa lang naman ang taong pumasok sa isip niya kundi si Tatarn. Ni sa ilang buwan o taon siyang namamalagi rito sa kulungan ay hindi man lang ito dumalaw sa kaniya.

Kahit na hindi niya ito kadugo ay may pakialam pa rin siya kay Tatarn.

”Ano
g nangyari Kay Tatarn? Ano na naman ang ginawa niya?! May kinalaman ka rin ba rito Satjaree? ” Sunod-sunod na tanong ni Saen habang hindi nito napigilang magtaas ng boses ito na siyang nakagaw ng pansin sa dalawang guard na nakabantay malapit sa pintuan.

Do you really think that my nephew just seatback after all thus years?! Alam nating pareho na may binabalak pa si Tarn. Siguradong mangingialam na ang TRD sa susunod. ” Seryosong saad ni Satjaree na gustong isampal ang impormasyong ito sa harap ng asawa niya.

点击屏幕以使用高级工具 提示:您可以使用左右键盘键在章节之间浏览。

You'll Also Like